trust11
 

Jak fungují svěřenské fondy

Pokud vlastníte jakýkoli majetek a chcete, aby postrádal právní subjektivitu, můžete jej vložit do svěřenského fondu. Co jsou tedy vlastně svěřenské fondy? Jedná se o specifickou formu majetku, jíž zakladatel do fondu vyčlenil z majetku, který mu náleží. Svěřenské fondy lze využít k různým účelům a také přinášejí celou řadu výhod.

Výhody svěřenských fondů

Majetek do fondu vložený spravuje pověřený správce, tudíž je anonymní, bez právní subjektivity.

Správce nese za fond odpovědnost, ale pravidla vždy určuje zakladatel fondu. Lze do něj vložit jakýkoli majetek, může to být majetek soukromý nebo firemní. V případě soukromého majetku se většinou jedná o nemovitosti nebo další aktiva.

fond1

Do svěřenského fondu může být vložena i obchodní společnost nebo podíly na ní. Jestliže se jedná o společnost s ručením omezeným, správce pověřený dohledem nad fondem musí efektivně vykonávat správu vedoucí k zachování nebo rozšíření majetku fondu.

Fond může založit jak osoba právnická, tak i fyzická a může být určen k účelům soukromým i veřejným. Svěřenský fond je velmi variabilní a největší výhodou je absence dohledu státu. Majetek do fondu vložený je určený pro obmyšlenou osobou či osoby (beneficienta/ty), které určuje zakladatel fondu.

Jak lze svěřenský fond založit?

Založení svěřenského fondu probíhá na základě rozhodnutí jeho zakladatele a podklad pro jeho vznik dává notářský zápis spolu se statutem svěřenského fondu. Ten upravuje veškeré potřebné náležitosti, jež s fondem, jeho obsahem i nakládáním souvisejí.

Statut musí být též vyhotoven ve formě notářského zápisu. Je v něm uvedena osoba správce fondu, který nakládá s majetkem do fondu vloženým. Další důležitou osobou či osobami, které se do listiny uvádějí, je osoba či osoby obmyšlené. Velmi důležitý je účel, za kterým byl svěřenský fond založen. I ten musí být v listině uvedený.

trust11

Nedílnou součástí je i způsob plnění beneficientů, případně další postupy, které se týkají s nakládáním majetku do fondu vloženého. Vzhledem k tomu, že svěřenské fondy se zakládají většinou z důvodu nakládání s majetkem po smrti jejich zakladatele nebo vznikají jako dokonalá ochrana majetku rodinného, je tedy důležité velmi pečlivě upravit veškeré dění z dlouhodobého hlediska.

Ne vždy však lze předvídat situace, které by se mohly v budoucnu, v souvislosti s fondem, objevit. Postupy týkající se zprávy, a především nakládání s majetkem lze však vždy upravit.

Vzhledem k tomu, že se založením svěřenského fondu jsou spojeny určité náležitosti, je vhodné obrátit se na odborníky z Parker & Hill, kteří mají dlouholeté zkušenosti s touto oblastí a připraví potřebné podklady.

Existuje rejstřík svěřenských fondů, v němž se nacházejí fondy již existující. Zápis obstará notář, u něhož zakladatel podal o založení fondu žádost na sepsání notářského zápisu a statusu svěřenského fondu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.